VEDTÆGTER

for

Dragsholm Svømmeklub
(stiftet 14. april 1975)

Medlem af

Svømmeregion ØST
under
Dansk Svømmeunion
under
Danmarks Idræts Forbund

§ 1.
Klubbens navn er DRAGSHOLM SVØMMEKLUB. den er stiftet 14. april 1975, og dens hjemsted er Asnæs.
§ 2.
Klubbens formål er at virke for motions-, svømme- og livredningssagens fremme, dels ved at etablere undervisning, dels ved at deltage i konkurrencer.
§ 3.
Enhver kan optages som aktivt medlem af klubben.
§ 4.
Indmeldelse kan ske skriftligt, udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Eksklusion kan foretages af bestyrelsen, men denne kan indbringes for førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at være til stede og udtale sig.
§ 5.
1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
2. Kontingentindbetalinger kan ske til den af bestyrelsen valgte klubkonto, eller til en af bestyrelsen bemyndiget person.
3. Kvittering for kontingentbetaling er gyldigt medlemsbevis.
4. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte et reglement med hensyn til indbetalinger af kontingent og eventuelt eksklusion på grund af manglende betaling.
§ 6.
1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
2. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år. De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg de lige år.
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv sin formand. Ved bestyrelsesmedlemmers fratræden mellem 2 generalforsamlinger, supplerer bestyrelsen sig selv indtil den næste generalforsamling.
4. Til at disponere over klubbens midler i forbindelse med den daglige drift, herunder uddrag af klubbens midler i pengeinstitut, giro eller kasse, bemyndiges den til enhver tid valgte kasserer.
5. Til optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves godkendelse på en generalforsamling.
6. Bestyrelsen ansætter og afskediger det til klubbens drift nødvendige personale.
7. Bestyrelsen kan i fornødent omfang nedsætte udvalg, der dog ikke kan træffe endelige beslutninger og ikke kan binde klubben økonomisk. En repræsentant fra udvalget indkaldes til bestyrelsesmøder.
8. Hvor loven intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed.
9. Referater fra bestyrelsesmøder sendes til den af generalforsamlingen valgt revisor.
§ 7.
1. Der indkaldes hvert år til generalforsamlingen i februar/marts måned. Indkaldelsen sker via mail til alle klubbens medlemmer og ved opslag i klubbens lokaler, senest 3 uger før generalforsamlingen. Tillige sendes indkaldelsen til den af generalforsamlingens valgte revisor. Efter generalforsamlingen sendes referat herfra.
2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer fastsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelsen sker gennem annoncer i den lokale presse eller pr. brev senest 8 dage før generalforsamlingen. Tillige sendes indkaldelsen til den af generalforsamlingen valgte revisor. Efter generalforsamlingen sendes referat herfra.
3. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Valg af bestyrelse i henhold til § 6, stk 1,2 og 3.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, valg af 2 revisorer.
6. Indkomne forslag. (Disse skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen).
7. Årets Frivillig i Dragsholm Svømmeklub
8. Eventuelt.

5. Alle medlemmer har stemmeret, og forældre har fuldmagt til at stemme for deres børn, og generalforsamlingen afgør fremgangsmåden ved afstemninger efter forslag fra dirigenten.
6. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, idet generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog skal der ved vedtægtsændringer være et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 8.
Klubben kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Der skal gå mindst 8 dage mellem disse 2 generalforsamlinger. Hvis klubben opløses, tilfalder klubbens formue andet ungdomsarbejde i Odsherred Kommune.
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. april 1975
samt
Ved ændringer i henhold til generalforsamlingsbeslutning den
30. august 1976
12. februar 1979
21. januar 1985
18. februar 1993
23. februar 1995
22. februar 1997
25. februar 2006
28. februar 2009
24. marts 2012
14. marts 2015
25. marts 2017
 

Betina Larsen
Formand